Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Eenmalige reiniging of Service Abonnement VENTILATIE – residentiële installaties

Artikel 1 - Begripsomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende (met hoofdletter aangeduide) begrippen (in meervoud of enkelvoud) verstaan:

Aanvraag: De aanvraag van een Opdrachtgever tot het aangaan van een Service Abonnement.

Eenmalige Reiniging: Het op verzoek van Opdrachtgever eenmalig laten reinigen van het Systeem. Op de Eenmalige Reiniging zijn alleen de artikelen 2.1, 2.2, 2.4, 4.3, 7.6, 8, 9, 11 en 13 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Balansventilatieunit: De Balansventilatieunit zoals door de fabrikant geleverd en geïnstalleerd.

Systeem: Het Systeem is omschreven in de door de Opdrachtgever aangeboden Aanvraag en bestaat typisch uit: de Balansventilatieunit of motor, de ventielen, de standenschakelaar en de luchtkanalen. Uitgesloten van het Systeem zijn:

 • Grondbuizen van bodemwarmtewisselaars
 • Dampkappen en extractiekanalen
 • Airco’s

Systeemkeuring (Nulbeurt): De Systeemkeuring omvat de volgende onderdelen:
een keuring van het Systeem om te beoordelen of het Systeem voldoet aan de gestelde eisen voor een Systeem in artikel 2 en artikel 3 van de Algemene Voorwaarden;
een eerste Onderhoudsbeurt zoals in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden omschreven;
vervangen van filters bij een Balansventilatieunit zoals in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden omschreven;
een eerste kanaalreiniging zoals in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden omschreven.

Onderhoudsbeurt: Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een Systeem overeenkomstig de onderhoudscyclus en volgens de bij het Service Abonnement behorende productomschrijving of met de Opdrachtgever in het Service Abonnement overeengekomen afspraken.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon, die met Opdrachtnemer een Service Abonnement tot het leveren van diensten, werkzaamheden en leveringen afsluit.

Opdrachtnemer: Hamster Cleaning, Nieuwpoortlaan 17, 3600 Genk, België. Ondernemingsnummer: 0546543431.

Service Abonnement: De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer, die Opdrachtnemer verplicht tot het verrichten van onderhoud en/of het oplossen van Storingen volgens de bij het Service Abonnement behorende productbeschrijving.

Tarieven: De vastgestelde prijzen per Service Abonnement of overig geoffreerde diensten zijn exclusief BTW.

Artikel 2 - Systeem

 1. Om voor een Service Abonnement en/of Eenmalige Reiniging in aanmerking te komen gelden de volgende vereisten: Het Systeem mag niet asbesthoudend zijn; Het Systeem moet vrij zijn van bekabeling, draden en/of andere materialen die niet oorspronkelijk bij het Systeem horen De luchtkanalen van het Systeem dienen, vrij te zijn van oneigenlijke apparaten of installaties (bijvoorbeeld een afzuigkap met motor) en de kanalen zijn op geen enkele wijze afgesloten en/of dichtgemaakt. Bereikbaarheid van de Balansventilatieunit en de ventielen moet goed en veilig zijn volgens de geldende wetgeving (ARAB) en VCA normen, ter beoordeling van de Opdrachtnemer; Het Systeem mag geen achterstallig onderhoud hebben en dient ten tijde van het sluiten van een Service Abonnement in een goede staat van onderhoud te verkeren, goed te functioneren ter beoordeling van de Opdrachtnemer en te voldoen aan de gestelde eisen in deze Algemene Voorwaarden.
 2. Opdrachtgever garandeert dat het Systeem aan de in lid 1 genoemde vereisten voldoet.
 3. Er dient een Systeemkeuring (Nulbeurt) plaats te vinden op het Systeem.
 4. Voor Systemen van een fabricaat waarvan onderhoud speciale aandacht, voorzieningen of onderhoudscyclus vraagt dan wel indien een fabrikant daartoe adviseert, dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer hierop te wijzen. In overleg met de Opdrachtgever kan naar aanleiding hiervan een aanpassing op een Service Abonnement met een afwijkend tarief worden vastgesteld.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor Systemen uit te sluiten en kan weigeren met een Opdrachtgever een Service Abonnement te sluiten, bijvoorbeeld wanneer daarvoor geen onderdelen voorradig zijn of deze niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn.
 6. Componenten van het systeem, zoals roosters, buitenluchtroosters, kanalen, … die zich hoger dan 4 meter bevinden, worden uitgesloten van het systeem, tenzij een adequate toegang wordt voorzien door de Opdrachtgever.

Artikel 3 - Ingangsdatum Service Abonnement en Systeemkeuring

 1. Na uitvoering van de Systeemkeuring (Nulbeurt) en goedkeuring van het Systeem door Opdrachtnemer gaat het Service Abonnement in. Zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee maanden na de bevestiging van de aanvraag van het Service Abonnement vindt de Systeemkeuring plaats om te beoordelen of het Systeem voldoet aan het gestelde in deze Algemene Voorwaarden. De kosten voor de Systeemkeuring zullen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Storingen kunnen pas worden gemeld vanaf het moment dat er een afspraak is gemaakt voor de Systeemkeuring (Nulbeurt). Tot het moment dat het Systeem is goedgekeurd, zullen er voor het afhandelen van storingen en eventuele reparaties materiaalkosten, voorrijkosten en arbeidsloon in rekening worden gebracht.
 2. Wanneer er niet binnen vier maanden na de bevestiging van de Aanvraag een Systeemkeuring heeft plaats gevonden, dan heeft dat tot gevolg dat Opdrachtnemer het Systeem zonder voorbehoud accepteert.
 3. Indien de afspraak voor een Systeemkeuring niet kan plaatsvinden, door toedoen van Opdrachtgever, wordt het Service Abonnement zonder dat een ingebrekestelling nodig is, na het verstrijken van deze vier maanden ontbonden. De Opdrachtgever is in dat geval gehouden eventueel reeds gemaakte kosten aan de Opdrachtnemer te vergoeden.
 4. Tijdens de Systeemkeuring wordt bekeken of het Systeem aan de in artikel 2 gestelde eisen voldoet. Eventuele materiaalkosten noodzakelijk voor de Systeem keuring worden altijd tegen vooraf geoffreerde kosten in rekening gebracht.
 5. Bij goedkeuring van het Systeem conform artikel 2, wordt de Systeemkeuring zoals omschreven in artikel 3.3 tevens geacht de eerste onderhoudsbeurt te zijn.
 6. Indien het Systeem tijdens de Systeemkeuring niet voldoende hersteld (kunnen) worden conform artikel 2, een en ander ter beoordeling van de Opdrachtnemer, wordt het Service Abonnement zonder dat een ingebrekestelling nodig is, per direct ontbonden. De Opdrachtgever is in dat geval gehouden reeds gemaakte kosten voor verrichte werkzaamheden of geleverde onderdelen aan de Opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 4 - Service Abonnementen en Eenmalige reiniging

 1. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van een Service Abonnement wordt aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt indien van deze Algemene Voorwaarden afgeweken wordt.
 2. Voor het Service en Onderhoud Abonnement op een Balansventilatieunit gelden de volgende voorwaarden: Elke twee jaar een Onderhoudsbeurt, waarbij het onderhoud omvat: reiniging van de Unit controle van de standenschakelaar nakijken van het gehele Systeem op werking kanalenreiniging elke vier jaar: het inwendig reinigen van de luchtkanalen van het Systeem kanalen die niet toegankelijk gemaakt kunnen worden mits een inspectieluik en niet te demonteren zijn zonder schadevrije en vlotte hermontage, worden uitgesloten kanalen die enkel toegankelijk zijn via kruipruimtes of andere besloten ruimtes worden uitgesloten verhelpen van storingen, behoudens het bepaalde in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden, volgens vaste prijsafspraken(materiaalkosten en arbeidsloon). De voorrijkosten bij storingen vallen onder het abonnement vervangen van de filters van het Systeem Vervangen van de filters in geval van een Balansventilatieunit: elke twee jaar worden de filters tijdens de Onderhoudsbeurt door de Opdrachtnemer vervangen, daarnaast worden de filters halfjaarlijks toegestuurd of in meervoud bij de Onderhoudsbeurt overhandigd, ter vervanging door de Opdrachtgever. Een zo optimaal mogelijk rendement behalen met een Balansventilatieunit is onder andere afhankelijk van het vervangen van de filters. De Opdrachtgever wordt geadviseerd de oude filters eens per half jaar te vervangen met de toegestuurde/overhandigde filters volgens de instructies van de fabrikant.
 3. Het Service Abonnement, de Systeemkeuring en de Eenmalige Reiniging gelden voor één Balansventilatieunit inclusief luchtkanalen met maximum van 6 aansluitpunten. Bij aanwezigheid van meerdere Balansventilatieunits in één woning dient er per Systeem een keuring uitgevoerd te worden en/of een Service Abonnement per Systeem afgesloten te worden. Bij aanwezigheid van meerdere aansluitpunten zullen de kosten van de extra arbeidstijd benodigd om de luchtkanalen te reinigen in rekening worden gebracht. Hiervoor zal een offerte worden uitgebracht.

Artikel 5 - Onderhoudsbeurten en storingen

 1. Onderhoudsbeurten; Voor het Systeem geldt dat, tenzij anders overeengekomen, Onderhoudsbeurten in de volgende cyclus worden verricht: Eens per 24 maanden, met uitloop van maximaal 3 maanden. Tussen 2 op een volgende Onderhoudsbeurten zal een periode liggen van 21 doch ten hoogste 27 maanden.
 2. Storingen; Storingen aan het Systeem worden op afspraak, zo snel mogelijk, verholpen.

Artikel 6 - Storingen en werkzaamheden die niet onder een Service Abonnement vallen

 1. De volgende storingen vallen niet onder de reikwijdte van een Service Abonnementen worden volledig, d.w.z. inclusief arbeidsloon, materiaal en voorrijkosten, inrekening gebracht: Storingen welke door onachtzaamheid van de bewoner ontstaan zijn, zoals een op het Systeem aangesloten afzuigkap met motor, dichtgemaakte af/toevoerkanalen, het door trekken van bekabeling e.d. in het Systeem of Onzorgvuldige bediening van het Systeem. Blikseminslag of andere weersinvloeden. Oneigenlijk gebruik waarvoor het systeem niet bedoelt is, denk hierbij onder andere aan: Het aansluiten van een gemotoriseerde afzuigkap Het aansluiten van een wasdroger Bouwkundige gebreken. Ontwerp of installatiefouten waardoor het systeem niet goed kan functioneren. Het ontstoppen van leidingsdelen die een goede werking van het systeem belemmeren, bijvoorbeeld dat een leidingsdeel vol zit met bouwafval.

Artikel 7 - Betalingen

 1. De aan Opdrachtnemer op grond van een Service Abonnement verschuldigde bedragen worden, tenzij anders overeengekomen, per kwartaal vooraf automatisch geïncasseerd van rekening van Opdrachtgever. Betalingen van loon- en materiaalkosten (daar waar van toepassing) kunnen na voorafgaande goedkeuring door de Opdrachtgever automatisch worden afgeschreven van het bankrekening nummer van de Opdrachtgever.
 2. De Tarieven die gelden worden vóór of uiterlijk bij het aangaan van het Service Abonnement verstrekt door Opdrachtnemer.
 3. De overeengekomen Tarieven kunnen per 1 januari van het kalenderjaar worden aangepast.
 4. Kosten welke worden gemaakt door Opdrachtnemer om nog openstaande facturen te incasseren zijn te allen tijde voor rekening van de Opdrachtgever. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd.
 5. Het niet gebruiken van het Systeem alsmede het niet goed functioneren van het Systeem, levert geen reden voor opheffing dan wel opschorting van de betalingsverplichting. Onder “niet gebruiken” wordt mede verstaan het niet kunnen gebruiken van het Systeem indien de elektriciteit, water-, en/of gaslevering, om wat voor reden dan ook is onderbroken.
 6. Betaling van een Eenmalige Reiniging en/of Systeemkeuring vindt plaats na de uitvoering van de Eenmalige Reiniging en/of Systeemkeuring middels automatische incasso van Opdrachtgever.

Artikel 8 - Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is verplicht om ervoor te zorgen dat de Opdrachtnemer, nadat er een afspraak is gemaakt, toegang krijgt tot het pand waarin het Systeem is geplaatst.
 2. De Opdrachtgever verschaft aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en eventuele andere middelen en gebruik daarvan zonder vergoeding.
 3. Indien de Opdrachtnemer bij de gecontracteerde Onderhoudsbeurt en/ of afspraak voor Eenmalige Reiniging en/of Systeemkeuring afspraak de Opdrachtgever niet aanwezig treft, wordt bericht achtergelaten waarin de Opdrachtgever wordt verzocht contact met de Opdrachtnemer op te nemen. Wanneer de Opdrachtgever aan dit verzoek geen gehoor geeft zal de Opdrachtnemer dit nogmaals schriftelijk verzoeken.
 4. Wanneer de Opdrachtgever zonder geldige reden geen gehoor geeft aan dit tweede verzoek geldt dat Opdrachtnemer aan haar verplichtingen voor het verrichten van een onderhoudsbeurt heeft voldaan.
 5. Indien de Opdrachtgever na een gemaakte afspraak niet thuis blijkt te zijn of niet voldoet aan artikel 8.1 en/of 8.2, zullen voorrijkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9 - Schade

 1. In geval van een tekortkoming door de Opdrachtnemer in de nakoming van haarverplichtingen onder het Service Abonnement welke te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer aansprakelijk voor directe personen- of zaakschade die hiervan het onmiddellijk gevolg is tot een bedrag van maximaal € 450 000,00 per gebeurtenis. Opdrachtnemer is evenwel nimmer gehouden tot vergoeding van gevolgschade, bedrijfsschade, winst of inkomensderving daaronder begrepen.
 2. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding, leidingslekkage of storingen in het gas of elektriciteitsnet of indien er sprake is van overmacht en bedieningsfouten. Of voor schade die vallen onder de punten zoals opgenomen in art. 6 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Indien aan het Systeem of de daaraan verbonden installaties, rookgasafvoeren, muurdoorvoeren of ventilatievoorzieningen na de Systeemkeuring werkzaamheden zijn uitgevoerd of voorzieningen zijn getroffen door de Opdrachtgever of door derden al dan niet in opdracht van de Opdrachtgever, is Opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van schade die hiervan een gevolg is.

Artikel 10 - Wijziging Algemene Voorwaarden en Service Abonnementen

 1. Opdrachtnemer kan de Algemene Voorwaarden, de Service Abonnementen en de (hoogte van) Tarieven wijzigen. Opdrachtnemer maakt zulke wijzigingen minimaal 4 weken voor invoering daarvan op genoegzame wijze bekend.
 2. Als een wijziging objectief in het nadeel van de Opdrachtgever is, dan heeft de Opdrachtgever het recht om het Service Abonnement kosteloos op te zeggen met ingang van de wijzigingsdatum. Deze opzegging vindt schriftelijk plaats en kan uiterlijk tot de wijzigingsdatum worden gedaan.

Artikel 11 - Privacy en gegevensbescherming

Opdrachtnemer verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de Aanvraag, het uitvoeren van de Overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoel-einden. Als Opdrachtgever geen prijst stelt op informatie over producten en diensten, kan dit kenbaar gemaakt worden aan Opdrachtnemer.

Artikel 12 - Looptijd en beëindiging

 1. Alle Service Abonnementen hebben een minimale looptijd van 1 jaar. Het Service Abonnement wordt vervolgens met onbepaalde tijd verlengd. De Opdrachtgever heeft na de minimale looptijd van 1 jaar het recht het Service Abonnement per maand op te zeggen. Indien het Service Abonnement voor de minimale looptijd wordt opgezegd, zullen de resterende termijnen van de initiële periode in rekening worden gebracht. Ook is de Opdrachtgever dan gehouden administratiekosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
 2. Indien de overeenkomst voor een Service Abonnement schriftelijk, telefonisch en/of via internet tot stand is gekomen, heeft de Opdrachtgever tot 7 werkdagen na ontvangst van de bevestiging de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij de eerste Systeemkeuring of storingsopvolging reeds heeft plaatsgevonden.
 3. Beide partijen kunnen het Service Abonnement, na het verstrijken van de initiële duur zoals is bepaald in lid 1, schriftelijk en/of telefonisch opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient doorgegeven te worden bij Hamster Cleaning.
 4. Indien de Opdrachtgever besluit het Systeem te vervangen of te verwijderen -zelf of door een opdrachtnemer, niet zijnde deze Opdrachtnemer- dan dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Er zal dan opnieuw een Systeemkeuring plaatsvinden, waarbij de Opdrachtnemer het recht heeft het Service Abonnement te beëindigen.
 5. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben te allen tijde de bevoegdheid met een opzegtermijn van een maand het Service Abonnement tussentijds te ontbinden indien er sprake is van wanprestatie van de Opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever.

Artikel 13 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen voor Service Abonnementen en voor een Eenmalige Reiniging van Opdrachtnemer en een door de Opdrachtgever ingediende Aanvraag.
 2. Ingeval de Opdrachtnemer zijn rechten en verplichtingen uit het Service Abonnement overdraagt aan een derde, doet de Opdrachtnemer hiervan tijdig mededeling aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht indien de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever aansprakelijk is voor de nakoming door de derde óf de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming van de Opdrachtnemer.
 3. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging tot het indienen van een Aanvraag.
 4. Eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen uit de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 5. Op alle rechtsbetrekkingen verband houdende met of voortvloeiend uit een Service Abonnement is Belgisch recht van toepassing.